OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti W Records, IČ: 756 76 796, se sídlem Purkyňova 989/55, 46001, Liberec
 
1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.wrecords.cz, který je provozován
Miroslavem Wallkem, IČ:75676796, se sídlem Purkyňova 989/55, 460 01, Liberec a upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím 
v oblasti prodeje zboží mezi W Records, IČ: 75676796, se sídlem Purkyňova 989/55, 46001, Liberec (dále jen „Prodávající“) a jejími 
obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že 
s nimi souhlasí.
 
2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je W Records, IČ: 75676796, se sídlem Purkyňova 989/55, 46001, Liberec.
2. Kupující
Kupujícím je osoba nebo subjekt nakupující na e-shopu www.wrecords.cz.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím 
a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 
3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat objednávku) 
dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely 
obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám
ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny 
proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté
v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení 
internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto 
podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými 
prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. 
zasláním libovolné zprávy na email: info@wrecords.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, 
jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má 
právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na 
Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění 
vzniklého stavu, poskytnutíomluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, 
jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm 
Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese mira@wrecords.cz nebo na výše uvedené poštovní 
adrese Prodávajícího.
 
4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. také telefonicky na čísle 603155323 nebo 
e-mailem na adrese info@wrecords.cz.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky,
popř. telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu 
informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) 
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má 
trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy 
není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní 
smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě1 let ode dne jejího podpisu.
 
5. Cena a platba
Ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím 
v internetovém obchodě nabízeny.
Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní 
Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném 
uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
Doprava se uskutečňuje prostř. České posty (ČP) a Zásilkovny.cz (Z). Náklady na dopravu činí v rámci ČR 68,- Kč (ČP) resp. 65,- Kč
(Z). Platit za zboží je možné hotově (při osobním odběru a při dobírce) nebo bankovním převodem (na č.ú. 4255582389/0800). 
Při platbě dobírkou je navíc připočítána částka 35,- Kč (ČP) resp. 30,- Kč (Z). Při útratě Kupujícího nad 1800,- Kč je doprava zdarma.
Toto zvýhodnění se týká osobního odběru a platby převodem, netýká se platby za dobírku.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění 
Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však 
překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 
6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na 
Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na 
dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 5 dnů. V běžných případech zboží expedujeme 
nejpozději do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Po obdržení platby je Kupující informován o odeslání zboží e-mailem.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle 
článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Prodávající. Možná je buď výměna nebo vrácení 
plné zaplacené částky. V případě objednávky zboží v hodnotě nad 1800,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.
 
7. Záruka a servis
Pokud dojde k situaci, kdy nabízená deska neodpovídá popisu dle stupnice pod záložkou CONDITION nebo je deska poškozená například 
při přepravě, je samozřejmě možné takovou desku poslat zpět s garancí okamžitého vrácení zaplacené částky nebo ji dle domluvy 
například vyměnit apod. Poštovné v takovém případě hradí Prodávající.
V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 
8. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo 
odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující právo odstoupit od Smlouvy
v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na 
Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného 
odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující 
Prodávajícímu sdělí.
 
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření 
kupní Smlouvy.

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.